درباره مدرسه آنلاین مالکیت فکری و نوآوری

با شروع مالکیت فکری و نوآوری از دوران دبیرستان، آینده‌ی خود و جامعه را به بهترین شکل تغییر دهید. اینجا با آموزش دیدن، شما به کارآفرین‌های فردا تبدیل می‌شوید.

درباره ما

با شروع مالکیت فکری و نوآوری از دوران دبیرستان، آینده‌ی خود و جامعه را به بهترین شکل تغییر دهید. اینجا با آموزش دیدن، شما به کارآفرین‌های فردا تبدیل می‌شوید.